پرداخت صورت حساب

فرم پرداخت صورت حساب

جهت پرداخت فاکتور صادر شده با نام و اطلاعات شما از فرم زیر اقدام نمایید. پس از پرداخت همکاران واحد مالی دیجی وند با شما تماس و پیگیری های بعدی را خواهند داشت.

1 مشخصات فردی
2 اطلاعات پرداخت